Schoolraad

Wie zit er in de schoolraad?

De schoolraad bestaat uit een gelijk aantal (minimum twee)vertegenwoordigers van drie geledingen: de ouders, het schoolpersoneel en de lokale gemeenschap. De directeur woont de vergadering van rechtswege bij met raadgevende stem. 

Directeur:      
- Kevin Francken                        

Vertegenwoordigers van het schoolpersoneel:
- Christel Van de Voorde          
- Liesbet Van Looveren

Vertegenwoordigers van de ouders:
- Véronique Convents (secretaris) veronique.convents@telenet.be
- Kim Joris (voorzitter)
- Tom Keersse (oudercomité/plaatselijk)        
                                                                    

Wat doet de schoolraad op school?

1. De schoolraad kan informatie opvragen bij de school en documenten inkijken die nodig zijn bij het uitoefenen van de advies- en overlegbevoegdheid van de schoolraad. Daarnaast is de schoolraad verplicht om hun achterban (alle ouders, leerkrachten) te informeren over hun standpunten.

2. De schoolraad mag vrijblijvend advies geven aan de school over alle aangelegenheden die personeel, leerlingen of ouders aanbelangen. Daarnaast is de schoolraad volgens het participatiedecreet verplicht om de school te adviseren. Het advies wordt schriftelijk of mondeling uitgebracht en is gemotiveerd. De inrichtende macht kan slechts op gemotiveerde wijze afwijken van het advies van de schoolraad.

3. De inrichtende macht overlegt met de schoolraad. Dit overleg heeft plaats in een gezamenlijke vergadering van inrichtende macht en schoolraad. Het overleg leidt tot een akkoord of niet-akkoord tussen de inrichtende macht en de schoolraad. Een akkoord wordt uitgevoerd door de inrichtende macht. In geval van niet-akkoord neemt de inrichtende macht een eindbeslissing.
 

Hoe werkt de schoolraad?

De interne werking van de schoolraad wordt geregeld in een huishoudelijk reglement.