WAT IS HET DOEL?

De bedoeling is om de kinderen de gelegenheid te geven om hun stem te laten horen in de schoolopbouw. Door deze samenspraak leren zij hoe democratische besluitvorming een aanzet is tot een goed samenleven en samenwerken. Zij leren inzien dat niet al het voorgestelde realiseerbaar is en ze worden ingelicht waarom dat zo is. De klasafgevaardigden vormen de schakel tussen de klasgroep en de school als geheel, ook in de klas wordt de vergadering voorbereid en opgevolgd. De klasafgevaardigden komen voorbereid naar het "KI-PARLE" en brengen achteraf het verslag in de klasgroep.
 
HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?
 
Per klas, vanaf het eerste leerjaar, worden twee leerlingen afgevaardigd. Door een doorschuifsysteem blijft binnen één klasgroep één leerling behouden voor het volgende "ki-parle' om de band met de vorige vergadering levendig te houden en wordt één nieuweling toegevoegd, die in het volgende "Ki-Parle" degene is die zal blijven. Na een aantal vergaderingen zal iedere leerling de gelegenheid gehad hebben om klasafgevaardigde geweest te zijn.

De afgevaardigden van het zesde leerjaar zitten de vergadering voor. Zij verzorgen ook het verslag van de vergadering. Ook de directeur is aanwezig, bijgestaan door één kleuterleidster en één leerkracht lager onderwijs, volgens beurtrol.
Op de maandelijkse personeelsvergaderingen worden eventuele agendapunten vanuit het Kinderparlement gepland en met het schoolteam verder opgevolgd. Het verslag van die opvolging wordt op het "ki-parle' besproken met de klasafgevaardigden. Nadien worden de besluiten gerealiseerd. De ouders kunnen de verslagen steeds nalezen op de schoolsite en worden via de nieuwsbrief op de hoogte gebracht van nieuwe besluiten.